Alimenty na dziecko

Kwiecień 6th, 2018 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Alimenty na dziecko”

Co to są alimenty, komu i od kogo przysługują?

Alimenty to świadczenia na rzecz osób fizycznych do których zobowiązane są inne osoby fizyczne i które mają charakter obligatoryjny oraz regularny. Obowiązek alimentacyjny, może wynikać z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinnowactwa. Krewni z linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci) oraz rodzeństwo zobowiązani są do wzajemnej alimentacji w przypadku, gdy osoba uprawniona do takiego świadczenia znajdzie się w potrzebie. Inaczej mówiąc, może zdarzyć się taka sytacja iż świadczenie alimentacyjne na rzecz małoletniego będzie pobierane od dziadka tego małoletniego, a nie od jednego z jego rodziców. Istnieje ponadto możliwość aby to rodzice domagali się alimentów od swoich pełnoletnich dzieci, powstały wówczas obowiązku alimentacyjnego względem rodziców jest uzależnione od szeregu przesłanek, takich jak. np. niedostatek rodziców czy możliwości zarobkowe pełnoletnich dzieci.

Wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Ustawodawca nie określa wysokości alimentów, jednak określając wysokość dochodzonych alimentów uwzględnić należy potrzeby dziecka, oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Przykładem potrzeb dziecka są np. wydatki związane edukacją (koszty podręczników, przyborów, korepetycji), koszty wyżywienia, koszty ubrań i obuwia czy koszty zakupu lekarstw. Powyższy katalog wydatków ma charakter otwarty, toteż należy indywidualnie ocenić faktyczne potrzeby uprawnionego do alimentów. czytaj dalej

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Niestety istnieje błędne przeświadczenie, iż niejako automatycznie obowiązek alimentacyjny wygaśnie z chwilą kiedy dziecko skończy 18 lat, lub gdy pobierając naukę skończt 25 lat. Nie jest to prawda, ponieważ ustawodawca nie wprowadził żadnej kategorii wiekowej kiedy taki obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa. W przypadku zasądzonych wyrokiem Sądu alimentów, aby uchylić się od tego obowiązku, należy przekonać Sąd iż osoba na rzecz której są świadczone alimenty ma możliwości samodzielnego utrzymania się. Może być również i tak, że obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie nigdy, np. w przypadku kiedy dziecko nie będzie w stanie się samodzielnie utrzymać z powodu ciężkiej choroby czy kalectwa.

Materiał źródłowy:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682),|
Andrzejewski Marek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II, Opublikowano: LEX 2013