Czym się różni rozwód od separacji?

Kwiecień 20th, 2018 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Czym się różni rozwód od separacji?”

Pojęcie rozwodu jest powszechnie znane, z pojęciem zaś separacji jest już zdecydowanie gorzej. Rozwód to nic innego jak rozwiązanie przez Sąd ważnego małżeństwa z inicjatywy jednego lub obojga małżonków. Jednak samo powództwo nie jest gwarantem tego, iż Sąd orzeknie rozwód. I tutaj pojawia się pierwsza różnica pomiędzy rozwodem a separacją, mianowicie dużo łatwiej uzyskać separację niż rozwód, dla którego należy spełnić szereg przesłanek. Pamiętać należy, iż wsród rozwodów możemy rozróżnić dwa typy, mianowicie: z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie. W przypadku tego pierwszego Sąd orzeka o winie któregoś z małżonków, w tym drugim przypadku małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej strony. Pamiętać ponadto należy, iż Sąd zasądza nie tylko alimenty na małoletnie dzieci, ale może również zasądzić alimenty na rzecz drugiego małżonka pozostającego w niedostatku.

Separacja natomiast jest orzekana, również jak rozwód przez Sąd z inicjatywy jednego lub obojga małżonków, jednak nie rozwiązuje związku małżeńskiego. Inaczej mówiąc separacja to sądowe uregulowanie faktycznego rozłączenia małżonków, bez rozwiązywania związku małżeńskiego. Nie można zatem zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. W przeciwieństwie do rozwodu separacja może być rozwiązaniem tymczasowym. Może być np. etapem przejściowym do pogodzenia się małżonków lub etapem przejściowym przed rozwodem. Tak jak w przypadku rozwodu, w przypadku separacji powstaje rozdzielność majątkowa. czytaj dalej

W przeciwieństwie do rozwodu, separacja nie umożliwia powrotu do swojego poprzedniego nazwiska. Po separacji małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Po orzeczeniu rozwodu taki obowiązek nie ciąży na byłym małżonku.

Opłata sądowa od pozwu o separacje jest identyczna jak od pozwu o rozwód i wynosi 600 zł., jednak w przypadku separacji na zgodny żądanie małżonków opłata wynosi 100 zł.(postępowanie nieprocesowe).

Podsumowując, sprawa wyboru rozwodu czy separacji jest sprawą indywidualną, jednak dokonując wyboru należy zastanowić się jakie są nasze oczekiwania. Jeśli definitywnie chcemy zakończyć związek małżeński, nie wyobrażamy sobie życia z drugą stroną (małżonkiem), czy występuję przemoc i agresja to powinniśmy się zastanowić nad rozwodem. W rzypadku natomiast, gdy nie mamy jeszcze pewności co do dalszej przyszłości małżeństwa, widzimy szanse ratowania małżeństwa, chcemy ustanowienia rodzielności majątkowej czy uregulowania alimentów to powinniścmy się zastanowić nad separacją.

Materiał źródłowy:

– ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017, poz. 682).,
Andrzejewski Marek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II, 2013r.