Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Luty 8th, 2018 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Odszkodowanie a zadośćuczynienie”

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Często oba pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia są mylone lub stosowane zamiennie. Utożsamiane są najczęściej z możliwością dochodzenia określonej kwoty pieniędzy z tytułu określonego zdarzenia. Nie mniej jednak pomimo, iż z pozoru mogą dotyczyć tego samego zdarzenia, w rzeczywistości stanowią o dwóch zupełnie różnych kwestiach.

Odszkodowanie jest pieniężną równowatością szkody majątkowej, ma charakter kompensacyjnym, jest świadczeniem należnym poszkodowanemu za wyrządzenie szkody przez podmiot który tę szkodę wyrządził, lub który ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie szkody majątkowej, a więc zrekomensowanie uszczerbku w dobrach lub interesach prawnie chronionych. Szkoda może dotyczyć mienia, a więc wszystkiego co należy do Poszkodowanego a nie jest bezpośrednio związane z jego osobą. Przykładem szkody na mieniu może być np. zalenie mieszkania przez sąsiada czy zniszczenie ogrodzenia przez przez robotników wykonujących prace ziemne. Drugim rodzajem szkody, jest szkoda wyrządzona na osobie, np. poprzez złamanie nogi spowodowanej poślizgnięciem się w zimie na śliskim, nieodśnieżonym chodniku.

Zadośćuczynienie zaś jest rekompensatą pieniężną szkody o charakterze niemajątkowym. Jest świadczeniem, który ma na celu złagodzenie cierpienia fizycznego, psychicznego, bólu, wszelkich dolegliwości, niedogodności, ograniczeń jakich doznał Poszkodowany. Stanowi rekompensate krzywdy na osobie Poszkodowanego w niefortunnym wypadku. Przy ustalaniu kwoty zadośćuczynienia uwzględnia się indywidualne okoliczności sprawy, a w szczególności rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń ciała, długość i uciążliwość leczenia (np. zabiegi operacyjne, bolesność), czytaj dalej

trwałość następstw powypadkowych (np. blizny, oszpecenia), czy rokowania na przyszłość.

 Zadośćuczynienie dla przykładu może zostać przyznane Poszkodowanemu po wystąpieniu np. padaczku pourazowej po wypadku samochodowym, dla najbliższych członków rodziny np. w związku ze śmiercią Poszkodowanego bedącej następstwem wypadku.

Najogólniej mówiąc, różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem dotyczy charakteru szkody. Przy odszkodowaniu mówimy o szkodzie majątkowej, którą łatwo da się wycenic. Dla przytoczonego wcześniej przykładu zalania mieszkania, wysokość odszkodowania której winien się domagać Poszkodowany będzie wynikać z kosztów remontu i działań podjętych aby przywrócić mieszkanie do stanu z przed zalania przez sąsiada. Ponadto Poszkodowany może domagać się nie tylko zwrotu poniesionych wydatków, ale i zwrotu korzyści, które by uzyskał, gdyby szkoda nie nastąpiła. Zatem gdyby Poszkodowany wynajmował mieszkanie czy lokal firmie rachunkowej i nastąpiło zalanie tego mieszkania/lokalu przez sąsiada, to Poszkodowany mógłby domagać się nie tylko odszkodowania z tytułu remontu mieszkania/ lokalu ale i zwrotu pieniędzy które mógłby zarobić wynajmując to mieszkanie/lokal firmie rachunkowej za okres kiedy ta firma nie mogła prowadzić swojej działalności i nie płaciła tym samym czynszu.

Wysokości zadośćuczynienia natomiast, wobec tego iż dotyczy krzywdy o charakterze niemajątkowym nie da się oszacować w ten sam sposób jak odszkodowania. Zadośćuczynienie szacowane jest zatem indywidualne, a jego wysokość związana jest z doznaną krzywdą, która przejawia się min. rozmiarem kalectwa, ograniczeniami ruchowymi czy długotrwałością cierpień.

Materiał źródłowy:

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1963r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459).,
– Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, wyd. II,
– Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2010 roku, sygn. akt I PK 95/10 ,
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 1 października 2016r. I ACa 198/15,